Đào tạo - VCIS
  • Đào tạo

Đào tạo

Nâng cao năng lực cho các doanh nhân nông nghiệp và các tổ chức trong bối cảnh mở cửa và hội nhập. Giúp họ có kiến thức và hành vi cơ bản, tăng cường năng lực cạnh tranh, nắm bắt những cơ hội mới để xây dựng hoặc thích ứng với tình hình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp với những thay đổi của thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp và nông dân trong chuỗi giá trị.

Các khóa đào tạo cụ thể là:

1. Phát triển chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp

2. Khởi sự và phát triển doanh nghiệp nông nghiệp

3. Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh nông nghiệp

4. Tiếp thị và truyền thông thương hiệu

5. Thành lập và phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã

Scroll
0912966769