DỊCH VỤ - VCIS

Nâng cao năng lực cho các doanh nhân, các tổ chức trong bối cảnh mở cửa và hội nhập. Giúp họ có kiến thức và hành vi cơ bản, tăng cường năng lực cạnh tranh, nắm bắt những cơ hội mới để xây dựng hoặc  thích ứng với tình hình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp với những thay đổi của thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp và nông dân trong chuỗi giá trị.

Các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dự án phát triển nông nghiệp sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế của khách hàng để giúp khách hàng phân tích và lựa chọn các giải pháp thực tế, sáng tạo và tích hợp chiến lược tổng thể trong từng giai đoạn phát triển.

Môi giới, liên kết và chuyển giao các sản phẩm, quy trình, công nghệ sản xuất kinh doanh nông nghiệp bền vững. Đặc biệt chú trọng thúc đẩy các công nghệ sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sinh thái lợi cho sức khỏe con người và môi trường để chuyển giao và tạo ra các diễn đàn kết nối giữa những người cung cấp và khách hàng.

Scroll
0912966769