Đối tác của chúng tôi - VCIS
  • Đối tác của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi

Thực trạng nông nghiệp Việt Nam


Ngành nông nghiệp hiện nay của Việt Nam có nhiều hạn chế: Quy mô sản xuất của hộ nông nghiệp nhỏ lẻ; kết cấu hạ tầng yếu kém; trình độ áp dung các tiến bộ kỹ thuật thấp; chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng nông nghiệp chưa hình thành; chat lượng nguồn nhân lực thấy…

images952234_DSC_0964

 “Chúng ta phải bắt đầu từ những người nông dân, lấy nông dân làm trung tâm xuyên suốt trong toàn bộ nỗ lực. Nông dân muốn phát triển bền vững thì việc tham gia vào chuỗi giá trị sẽ đem lại cơ hội cạnh tranh cao.”

Một trong những mục tiêu phát triển bền vững thế giới đó chính là phát triển an ninh lương thực khi dân số toàn cầu tăng lên. Diễn đàn kinh tế thế giới và tầm nhìn mới của Nông nghiệp đã tạo điều kiện cho đối tác trên toàn thế giới và cung cấp an ninh lương thực, bền vững môi trường và nâng cao cơ hội kinh tế thông qua nông nghiệp

Một trong những mục tiêu phát triển bền vững thế giới đó chính là phát triển an ninh lương thực khi dân số toàn cầu tăng lên. Diễn đàn kinh tế thế giới và tầm nhìn mới của Nông nghiệp đã tạo điều kiện cho đối tác trên toàn thế giới và cung cấp an ninh lương thực, bền vững môi trường và nâng cao cơ hội kinh tế thông qua nông nghiệp

Scroll
0912966769